เลือกกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2561/1


รับสูงสุด: 75 คน
สถานที่: ห้อง 131
ผู้ดูแล: อ.ดวงสมร ดอนจันไพร , อ.กุลธิดา ทองสงฆ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้อง 4/1
ผู้ดูแล: T.Ugwuegbulam Uche George
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: โรงอาหารฝั่งห้องธุรกิจ
ผู้ดูแล: อ.วรัญญา แจ่มมาก
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ห้อง 126
ผู้ดูแล: อ.นิศารัตน์ สิทธิปลื้ม , อ.วัลลภา ทรวงโพธิ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ห้อง 446
ผู้ดูแล: อ.ประทาเทพ ทัพเนตร , อ.ขวัญใจ วหะโรจน์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 26 คน
สถานที่: ห้อง 325
ผู้ดูแล: อ.สุรางค์ กังบู๊
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ห้อง 527
ผู้ดูแล: อ.นนทวัฒน์ ชูประเสริฐ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้อง 136
ผู้ดูแล: อ.รพีพร ขาวหอม , อ.เมทินี เงางาม
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ชมรมสิงห์โตมังกร
ผู้ดูแล: อ.นภา ทองประเสริฐ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 26 คน
สถานที่: ห้อง 300
ผู้ดูแล: อ.ธนกร มูลคำก้อน
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ห้อง 132
ผู้ดูแล: อ.กัญยาภรณ์ กิ่งไทร
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 75 คน
สถานที่: ห้อง MEP 1/3 , 2/3 , 3/3
ผู้ดูแล: T.Cheryl Cunanan Baldoza , T.Bonifacio S. Dayo J...
รับสมัคร: ม.1/3 ม.2/3 ม.3/3
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ห้อง 428
ผู้ดูแล: อ.ทัณฑิมา ไตรสุวรรณ , อ.นันทนัช สาลีพันธ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 75 คน
สถานที่: ห้อง 324
ผู้ดูแล: อ.อนงค์นาถ ปรีชาชาญ , อ.บะฮ์รียะฮ์ มาหะมะ , ...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้อง 421
ผู้ดูแล: อ.กุลธิดา อวนศรี
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 75 คน
สถานที่: ห้อง YC
ผู้ดูแล: อ.ชริตา สังขพิทักษ์ , อ.ชานน จาตุรัส
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 76 คน
สถานที่: ห้อง 711
ผู้ดูแล: อ.นภัค เยี่ยมสมุทร , อ.วิริฒิพา พูลมาศ , อ.ว...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 75 คน
สถานที่: ห้อง 334
ผู้ดูแล: อ.สุพัตรา ภู่เจริญสิริ , อ.กรรณิการ์ สรนุวัตร ...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ห้อง 121
ผู้ดูแล: อ.กาญจนา ชีวะประมง , อ.ศิริกานต์ ศิริป้อ , ...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ห้อง 422
ผู้ดูแล: อ.ณัฐวุฒิ เพ็ชรแดง , อ.สุพรรณี ยูฮันนัน
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: สนามบาสเกตบอล
ผู้ดูแล: อ.ธวัชชัย ฉายินทุ , อ.ไอศูรณ์ บริรักษ์ฉัตรชัย
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: สนามเปตอง
ผู้ดูแล: อ.ลักขณา ศรีรักษา , อ.พัชรี คำราพิช
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ห้อง 244
ผู้ดูแล: อ.ณัฐทยา เจริญวงษ์ , อ.อนันต์ กิจสคม
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ห้อง 323
ผู้ดูแล: อ.วีริณ เชื้อแก้ว , อ.สรัญญา มานะจิต
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ห้องริมน้ำ(ข้างห้อง 5 องค์กรหลัก)
ผู้ดูแล: อ.มนัสนันท์ วงศ์กาฬสินธุ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: สนามแฮนด์บอล
ผู้ดูแล: อ.สุนันทา รอดทอง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องประชุม 2 (ห้องคอนโทรล)
ผู้ดูแล: อ.พงศ์พิพัฒน์ ทองสหธรรม
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 75 คน
สถานที่: ห้องจริยธรรม 331
ผู้ดูแล: อ.ชนินทร์ แก้วบุญเรือง , อ.จีรวรรณ ปัทมปราณี ...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้อง 324
ผู้ดูแล: อ.พัชรินทร์ ทวีธรรมถาวร
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ใต้อาคาร 5
ผู้ดูแล: อ.สดุดี คชาวงษ์ , อ.มลลิกา อินทา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 75 คน
สถานที่: หน้าห้องประชุม 2
ผู้ดูแล: อ.บัวตอง ดาทอง , อ.ชนนี ศรีชัยวาลย์ , อ.บัณฑ...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ร้านกาแฟโรงเรียน
ผู้ดูแล: อ.ศศิธร มิทนาภรณ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 100 คน
สถานที่: ห้อง 112 , 114 , 115
ผู้ดูแล: อ.คุณัญญา โคตรประทุม , อ.อมรเทพ ทาประโคน , อ...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ห้อง 135
ผู้ดูแล: อ.สุภาพร สิทธิมงคล , อ.ชัญญานุช ดาด้วง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ห้อง 144
ผู้ดูแล: อ.สุรศักดิ์ เหิมกระโทก , อ.ชนาธิป ชูธรรมขันต์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ห้องพักครูภาษาไทย
ผู้ดูแล: อ.ทศพร สมวงศ์ , อ.ภรนิพา คำประภา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: หลังห้องพละ
ผู้ดูแล: อ.ฉัตรชัย หาแพง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: เรือนฉัตรล่าง
ผู้ดูแล: อ.อานนท์ กาญจนโพธิ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้อง Lab ภาษาอังกฤษ
ผู้ดูแล: อ.สุพิชญา เผือกผ่อง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: สนามตะกร้อ
ผู้ดูแล: อ.ดำรงค์ ทาสะโก
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้อง 335
ผู้ดูแล: อ.สุทธิรา ศิริรัตน์วัฒนากุล
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 75 คน
สถานที่: ห้อง 326
ผู้ดูแล: อ.ภัทชรีพร ทองไชย , อ.สรัญยา บุญมาก , อ.อารี...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 51 คน
สถานที่: ห้องธนาคารโรงเรียน
ผู้ดูแล: อ.กิตติเกียรติ นิลดำ , อ.ภราดา แสงสว่าง
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: เรือนพยาบาล
ผู้ดูแล: อ.พงศกร โมงขุนทด , อ.ศิวิมล จิตต์ประสงค์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้อง 421
ผู้ดูแล: อ.ปราถนา ละบุญเรือง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 75 คน
สถานที่: ลานอเนกประสงค์
ผู้ดูแล: อ.เจษฎา ชาญอักษร , อ.จาตุรนต์ เจริญสุข , อ.อ...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ห้องประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ผู้ดูแล: อ.เอกลักษณ์ ผ่องใส , อ.วรัญญา บุญมา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 75 คน
สถานที่: ห้อง 245
ผู้ดูแล: อ.พรสวรรค์ น้ำใจเพชร , อ.พยอม ทวีสวัสดิ์ , อ...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ศาลากลางน้ำ
ผู้ดูแล: อ.กฤษฎา ทิพย์เมืองเก่า , อ.ปกรณ์ บริบูรณ์ทรัพย...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: เรือนฉัตรบน
ผู้ดูแล: อ.หทัยรัตน์ บุญมา , อ.สรัญญา เรือนเรือง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้อง 321
ผู้ดูแล: อ.คเชนเทพ จันทรวงศ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: เรือนเกษตร
ผู้ดูแล: อ.สุชัญญ์ญา นาคโสดา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: โรงอาหาร
ผู้ดูแล: อ.วันวิสา คำแหง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: สนามฟุตซอล
ผู้ดูแล: อ.เตวิช ตามวงษ์วาน , อ.โชคชัย อุ้ยไพบูลย์สวัสด...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: สนามฟุตบอล
ผู้ดูแล: อ.สมสิทธิ์ สุขตลอดกาล
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 75 คน
สถานที่: ห้องภาษาจีน-ญี่ปุ่น
ผู้ดูแล: อ.มัลลิกา เทียนกุล , อ.กนกวรรณ พันนาดี , อ.ส...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้อง 246
ผู้ดูแล: อ.ณัฐดนัย ศรีทะบาล
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 75 คน
สถานที่: ห้อง 123
ผู้ดูแล: อ.วาสนา ศิลา , อ.ณัฐสุดา โสภณ , อ.เนื้อทิพย์...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: ไม่จำกัด คน
สถานที่: สนามกีฬาฟุตบอล
ผู้ดูแล: อ.อภินันท์ ก้อนกลีบ , อ.เอกพจน์ ชาวบ้านกร่าง ...
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ห้อง 235
ผู้ดูแล: อ.ดวงรัตน์ จุ้ยศิริ , อ.วันทนา ละชั่ว
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 75 คน
สถานที่: ใต้ตึกอาคาร 5
ผู้ดูแล: อ.วิษณุ ขำวงษ์ , อ.ขวัญฤทัย คุ้มศิริ , อ.ศิร...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ห้อง วงโยธวาฑิต
ผู้ดูแล: อ.กุลจิรา เฉลิมธารานุกูล , อ.วัชรกร เผื่อนโชติ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: สนามวอลเลย์บอล
ผู้ดูแล: อ.สมศักดิ์ ศรีวรการ , อ.วิเนตร แสนศิริ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ห้อง 427
ผู้ดูแล: อ.ละมัย บุญช่วย , อ.ประภาพร บรมฤทธิ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 77 คน
สถานที่: ห้อง 116
ผู้ดูแล: อ.ผกามาศ คงเกื้อ , อ.รัตติภรณ์ ชำนาญ , อ.วรร...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 75 คน
สถานที่: ห้อง 428
ผู้ดูแล: อ.อรพรรณ นวลจันทร์ , อ.สราวุฒิ นิ่มนวล , อ.ส...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 75 คน
สถานที่: ห้อง ศิลปะ
ผู้ดูแล: อ.จักรพันธ์ พลอยบุศย์ , อ.วิทยา สุวรรณคีรี , ...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: โรงอาหารฝั่งห้อง MEP 1/3
ผู้ดูแล: อ.อรทิรา รัตน์พงษ์โสภิต , อ.ชุติมา สดเจริญ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องสภานักเรียน
ผู้ดูแล: อ.สุรัตวดี แสงนิล
รับสมัคร: เฉพาะกรรมการนักเรียนเท่านั้น
Note:-

รับสูงสุด: 75 คน
สถานที่: ห้อง 243
ผู้ดูแล: อ.ดุจดาว ประทุมมา , อ.ลัดดาวัลย์ พุทธานุ , อ...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 75 คน
สถานที่: ห้องสมุด
ผู้ดูแล: อ.วันทนีย์ อนุศาสน์อมรกุล , อ.รีณา บุญญฤทธิ์ ...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ห้อง 133
ผู้ดูแล: อ.สุทธิ จีนเจือ , อ.ปิยภูมิ จอมหงษ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 65 คน
สถานที่: ห้อง 322
ผู้ดูแล: อ.กรกฎ อินทรพันธ์ , อ.ดวงกมล ชาวน้ำ , อ.อิสร...
รับสมัคร: ม.4/10 ม.5/10(ทวิศึกษา CP)
Note:รับเฉพาะนักเรียน 4/10 , 5/10 (ทวิศึกษา)

รับสูงสุด: 35 คน
สถานที่: ห้อง 112
ผู้ดูแล: อ.จิราพร อ่อนแล
รับสมัคร: ม.4/9(ICT) ม.5/9(ICT)
Note:-

รับสูงสุด: 80 คน
สถานที่: ห้องธุรกิจใหญ่
ผู้ดูแล: อ.กรกต วงศ์อรินทร์ , อ.เฉลิมพล เขียวหวน
รับสมัคร: ม.4/9(บัญชี) ม.5/10(บัญชี) ม.6/10
Note:-