เลือกกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2562/1


รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 131
ผู้ดูแล: อ.ดวงสมร ดอนจันไพร , อ.กุลธิดา ทองสงฆ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 421
ผู้ดูแล: อ.ปรารถนา ละบุญเรือง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: โรงอาหาร
ผู้ดูแล: อ.พยอม ทวีสวัสดิ์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 60 คน
สถานที่: ห้องปฎิบัติการภาษาจีน-ญี่ปุ่น
ผู้ดูแล: อ.มัลลิกา เผ่ามานะเจริญ , อ.กนกวรรณ พันนาดี , อ....
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ห้องชมรมสิงโตมังกร
ผู้ดูแล: น.ส.นภา ทองประเสริฐ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 80 คน
สถานที่: ห้องเรียน MEP 2/3
ผู้ดูแล: Mrs. Cheryl Cunanan Baldoza , Mr. Roger Alban...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้องสมุดคณิตศาสตร์
ผู้ดูแล: อ.รพีพร ขาวหอม , อ.เมทินี เงางาม
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 132
ผู้ดูแล: อ.กัญยาภรณ์ กิ่งไทร
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 60 คน
สถานที่: 335
ผู้ดูแล: อ.ธนาธิป ชูธรรมขันต์ , อ.กรรณิการ์ สรนุวัตร , อ...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้อง 428
ผู้ดูแล: อ.ทัณฑิมา ไตรสุวรรณ , อ.นันทนัช สาลีพันธ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 60 คน
สถานที่: 324
ผู้ดูแล: อ.พัชรินทร์ ทวีธรรมถาวร , อ.กรรณิกา เหาะสัน
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 300
ผู้ดูแล: อ.ธนกร มูลคำก้อน
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ชั้น1 อาคาร5
ผู้ดูแล: อ.อนันต์ กิจสคม , อ.นนทวัฒน์ ชูประเสริฐ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 446
ผู้ดูแล: อ.ประทาเทพ ทัพเนตร , อ.ขวัญใจ วหะโรจน์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 241
ผู้ดูแล: อ.ศศิธร มัทนาภรณ์สกุล , อ.ขวัญฤทัย คุ้มศิริ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 325
ผู้ดูแล: อ.สุรางค์ กังบู๊
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 61 คน
สถานที่: ห้องคหกรรม
ผู้ดูแล: อ.นภัค เยี่ยมสมุทร , อ.วิริฒิพา พูลมาศ , อ.วิทวั...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: สนามตะกร้อ
ผู้ดูแล: อ.ดำรงค์ ทาสะโก
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 334
ผู้ดูแล: อ.สุพัตรา ภู่เจริญสิริ , อ.พิชญากร พันธ์ยก
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 43 คน
สถานที่: 121
ผู้ดูแล: อ.กาญจนา ชีวะประมง , อ.ศิริกานต์ ศิริป้อ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 41 คน
สถานที่: สนามเปตอง
ผู้ดูแล: อ.ลักขณา ศรีรักษา ,อ.พัชรี คำราพิช
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 145
ผู้ดูแล: อ.ปิยภูมิ จอมหงส์ , อ.วิญญู จนะอินทร์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 41 คน
สถานที่: 233
ผู้ดูแล: อ.ชริตา สังขพิทักษ์ อ.สุวนันท์ สงวนทรัพย์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 29 คน
สถานที่: สนามแฮนด์บอล
ผู้ดูแล: อ.สุนันทา รอดทอง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: ห้องโสต2
ผู้ดูแล: อ.พงศ์พิพัฒน์ ทองสหธรรม
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: อาคาร 5
ผู้ดูแล: อ.สดุดี คชาวงษ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: หน้าเรือนพยาบาล
ผู้ดูแล: อ.พงศกร โมงขุนทด , อ.ศิวิมล จิตต์ประสงค์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: สนามบาสเกตบอลและสนามเนตบอล
ผู้ดูแล: อ.ธวัชชัย ฉายินทุ , อ.ไอศูรณ์ บริรักษ์ฉัตรชัย
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 144
ผู้ดูแล: อ.หนึ่งฤดี แววจะโป๊ะ , อ.สุรศักดิ์ เหิมกระโทก
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: หน้าห้องประชุม2 ใต้อาคาร4
ผู้ดูแล: อ.บัวตอง ดาทอง , อ.ชนนี ศรีชัยวาลย์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 60 คน
สถานที่: 112-114
ผู้ดูแล: อ.อมรเทพ ทาประโคน , อ.พัลลภ แก้ววงค์ธิ , อ.ศาสตร...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 135
ผู้ดูแล: อ.สุภาพร สิทธิมงคล , อ.ชัญญานุช ดาด้วง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้องงานประดิษฐ์
ผู้ดูแล: อ.มนัสนันท์ วงศ์กาฬสินธุ์ , อ.สุชัญญ์ญา นาคโสดา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้องเกษตรกรรม
ผู้ดูแล: อ.มลลิกา อินทา , อ.สุพรรณี แสงนวล
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องข้างห้องพักครูพละ
ผู้ดูแล: นายฉัตรขัย หาแพง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 60 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: อ.เจษฎา ชาญอักษร , อ.จาตุรนต์ เจริญสุข , อ.อติชา...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: ไม่จำกัด คน
สถานที่: อัฒจรรย์และสนามฟุตบอล
ผู้ดูแล: อ.อภินันท์ ก้อนกลีบ , อ.เอกพจน์ ชาวบ้านกร่าง , ว่า...
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 71 คน
สถานที่: ศิลปะ
ผู้ดูแล: อ.วิทยา สุวรรคีรี , อ.จักรพันธ์ พลอยบุศย์ , อ.เบ...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 95 คน
สถานที่: ห้องธุรกิจใหญ่
ผู้ดูแล: อ.สาวกรกฏ อินทรพันธ์ , อ.พิชญณัฏฐ์ น...
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6 (นักเรียนที่เรียน CP เท่านั้น)
Note:-

รับสูงสุด: 65 คน
สถานที่: 115,146
ผู้ดูแล: อ.จิราพร อ่อนแล , อ.คุณัญญา โคตรประทุม , อ.สมจั...
รับสมัคร: ม.4/9 ม.5/9 ม.6/9 (ICT)
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 131
ผู้ดูแล: อ.จีระนันท์ ทั่งถิน , อ.บัณฑิตา พยนต์ยิ้ม
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: เรือนฉัตรทองคำ
ผู้ดูแล: อ.อานนท์ กาญจนโพธิ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 235
ผู้ดูแล: อ.สุพรรณี ยูฮันนัน , อ.ณัฐวุฒิ เพ็ชรแดง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการ ภาษาอังกฤษ ห้อง lab
ผู้ดูแล: อ.ชนิดาภา เผือกผ่อง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 335
ผู้ดูแล: ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุทธิรา ศิริรัตน์วัฒนากุล
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 233
ผู้ดูแล: อ.บุษกร แซมรัมย์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้องธนาคารโรงเรียน
ผู้ดูแล: อ.กิตติเกียรติ นิลดำ , อ.ภราดา แสงสว่าง
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 10 คน
สถานที่: YC
ผู้ดูแล: อ.ชานน จาตุรัส
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 40
ผู้ดูแล: อ.เอกลักษณ์ ผ่องใส , อ.พัชรินทร์ วายุแสง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 125
ผู้ดูแล: อ.สุรัตวดี แสงนิล , อ.วรัญญา บุญมา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องประชาสัมพันธ์
ผู้ดูแล: นางสาวปัญจพร ทาทอง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 60 คน
สถานที่: ศาลากลางน้ำ
ผู้ดูแล: อ.กฤษฎา ทิพย์เมืองเก่า , อ.นิศารัตน์ สิทธิปลื้ม ...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 42 คน
สถานที่: เรือนฉัตรทองคำ
ผู้ดูแล: อ.หทัยรัตน์ บุญมา อ.สรัญญา เรือนเรือง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: IGP 4/1
ผู้ดูแล: อ.วิษณุ ขำวงษ์ , อ.ศิริพร ศรีนาค
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: โรงอาหาร
ผู้ดูแล: อ.วันวิสา คำแหง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้องกาแฟ
ผู้ดูแล: อ.วรัญญา แจ่มมาก , อ.คเชนเทพ จันทรวงศ์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6 แผนการเรียน ธุรกิจอุตสาหกรรมเท่านั้น
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: สนามฟุตซอล
ผู้ดูแล: อ.เตวิช ตามวงษ์วาน , อ.โชคชัย อุ้ยไพบูลย์สวัสดิ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ชค.2
ผู้ดูแล: อ.บะฮ์รียะฮ์ มาหะมะ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: โรงอาหาร
ผู้ดูแล: อ.เพ็ญญารีย์ หาญขุนทด
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 60 คน
สถานที่: 123
ผู้ดูแล: อ.เนื้อทิพย์ จันทร์ปุย , อ.วาสนา ศิลา , อ.ณัฐส...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้อง 235
ผู้ดูแล: อ.ดวงรัตน์ จุ้ยศิริ , อ.วันทนา ละชั่ว
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 243
ผู้ดูแล: อ.ภรนิพา คำประภา , อ.ทศพร สมวงศ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้องวงโยธวาฑิต
ผู้ดูแล: อ.กุลจิรา เฉลิมธารานุกูล , อ.วัชรกร เผื่อนโชติ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 61 คน
สถานที่: สนามวอลเลย์บอล
ผู้ดูแล: อ.วิเนตร แสนศิริ , อ.สมศักดิ์ ศรีวรการ , อ.สิริกร...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 60 คน
สถานที่: ห้อง 116
ผู้ดูแล: อ.ผกามาศ คงเกื้อ , อ.รัตติภรณ์ ชำนาญ , อ.วรรณวิสา...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 126
ผู้ดูแล: อ.ละมัย บุญช่วย , อ.ประภาพร บรมฤทธิ์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 61 คน
สถานที่: 428
ผู้ดูแล: อ.อรพรรณ นวลจันทร์ , อ.สราวุฒิ นิ่มนวล , อ.สุกัญญ...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 60 คน
สถานที่: 333
ผู้ดูแล: อ.ภัทชรีพร ทองไชย , อ.อารีรัตน์ อมรเวช , อ.จีรวร...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: IGP 5/1
ผู้ดูแล: อ.ณัฐดนัย ศรีทะบาล , อ.พรสวรรค์ น้ำใจเพชร
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 245
ผู้ดูแล: อ.ดุจดาว ประทุมมา , อ.เขมิกา สมบุญวงศ์ศิริ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 41 คน
สถานที่: 332
ผู้ดูแล: อ.อรทิรา รัตน์พงษ์โสภิต อ.ชุติมา สดเ...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 323
ผู้ดูแล: อ.วีริณ เชื้อแก้ว , อ.สรัญญา มานะจิต
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 244
ผู้ดูแล: อ.ลัดดาวัลย์ พุทธานุ , อ.ณัฐทยา เจริญวงษ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 133
ผู้ดูแล: อ.สุทธิ จีนเจือ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้องสมุด
ผู้ดูแล: อ.วันทนีย์ อนุศาสน์อมรกุล , อ.อัญชลี ศรีนาค
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 70 คน
สถานที่: โรงอาหาร
ผู้ดูแล: อ.มรกต ถิรชนะกมล , อ.เฉลิมพล เขียวหวาน
รับสมัคร: นักเรียนทวิบัญชี ม.4 ม.5 ม.6
Note:-