ข่าวประชาสัมพันธ์กำหนดการลงทะเบียนชุมนุม ประจำปีการศึกษา 2566


โปรดอ่าน ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนชุมนุม
1. การลงทะเบียนกิจกรรมสามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone Tablet Ipad ได้ หรือเว็บไซต์หน้าเว็บโรงเรียน โดยเข้าที่ ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
2. นักเรียน 1 คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 ชุมนุมเท่านั้น และลงทะเบียนได้เพียงครั้งเดียว "ไม่สามารถย้ายชุมนุมได้"
3. ให้นักเรียนลงทะเบียนชุมนุมได้ตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. และระบบจะปิดให้ลงทะเบียนในวันจันทร์ที่ 
29 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.00 น.

4. การลงทะเบียนในระบบ จะใช้ เลขประจำตัวนักเรียน ในการเข้าสู่ระบบลงทะเบียนเท่านั้น

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ให้นักเรียนระดับชั้น ม.1 ,ม.2 ,ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ทุกคน ปฏิบัติดังนี้

รหัสผู้ใช้   : เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก                                     
รหัสผ่าน   : เลขประจำตัวนักเรียน 
5 หลัก   

ตัวอย่าง :
ชื่อ   :  เด็กชายธง  ทุ่งเหียง
ผู้ใช้ :         11220 (เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก)
รหัสผ่าน :   11220  (
เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. กรณีลงทะเบียนไม่ได้ แต่ต้องไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมชุมนุม ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ งานกิจกรรมชุมนุม
     คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ " หรือ แจ้งกับคุณครูที่ปรึกษาของนักเรียน"

 6. นักเรียนที่ไม่เข้ามาเลือกกิจกรรมตามวัน-เวลาที่กำหนด  ทางระบบจะทำการสุ่มเลือกกิจกรรมที่ยังไม่เต็ม ให้กับนักเรียน โดยอัตโนมัติ